Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

IS obchodu findorava.eu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod registračným číslom: 201421543

Vaše osobné údaje slúžia výhradne na bezproblémové, kvalitné plnenie Vašich objednávok a na služby s tým spojené a na komunikáciu s Vami.

Prevádzkovateľ internetového obchodu findorava.eu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní účtu alebo vytváraní objednávky, nakladá v zmysle „ZÁKONA č. 122/2013 Z.z. z 30. apríla 2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

Podľa § 17 ZÁKONA č. 122/2013 Z.z. prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania bez zbytočného odkladu zlikviduje všetky osobné údaje zákazníka.