Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SLUŽIEB PORTÁLU FINDORAVA.EU

I. Účastníci zmluvného vzťahu

1. Účastníkmi zmluvného vzťahu pri poskytovaní služieb sú:

na jednej strane

a) Ing. Miroslav Benian,

findorava.eu, Lokca 644, 02951  /ďalej len Poskytovateľ/

b) na druhej strane Hosť, ktorý môže byť:

fyzická osoba: jednotlivec, skupina

právnická osoba: firmy, cestovné kancelárie, internetoví sprostredkovatelia.

II. Služby a spôsob ich zabezpečovania

1. Objednávku na poskytovanie služieb si Hosť vykonáva prostredníctvom internetu. Objednávka musí byť záväzne potvrdená e-mailom. V objednávke je presne určený termín pobytu, cena, počet osôb, doplnkové služby.

2. Poskytovateľ zabezpečuje ubytovacie a doplnkové služby, ktoré klientovi poskytuje za úhradu.

3. Poskytovateľ poskytuje Hosťovi služby v rozsahu, ktorý určuje platný cenník. Za poskytované služby je Hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom, resp. podľa dohody.

III. Vznik zmluvných vzťahov pri pobytoch

1. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Hosťom vzniká na základe:

a) objednávky Hosťa prostredníctvom internetu (www.findorava.eu)
alebo
b) podpísania zmluvy /CK, skupinové pobyty/

2. Uzavretím zmluvného vzťahu sa Poskytovateľ zaručuje zabezpečiť Hosťovi služby v dohodnutom termíne, rozsahu a kvalite. Poskytovateľovi vzniká súčasne právo žiadať zaplatenie 100 % z ceny pobytu.

IV. Ubytovacie, stravovacie a prepravné služby

1. Zmluva vzniká záväzným potvrdením objednávky Hosťom a rezervácie Poskytovateľom.

2. Rezerváciu si Hosť zabezpečí priamo na našej webovej stránke www.findorava.eu. Garantovanú rezerváciu pobytu potvrdí Poskytovateľ do 24 hodín od pripísania úhrady na účet prevádzkovateľa vo výške 100 % z celkovej ceny pobytu.

3. Hosťovi sú k dispozícii rezervované izby od 17:00 dohodnutého dňa príchodu. Hosť nemá žiadny nárok na skoršie ubytovanie v rezervovanej izbe, avšak Hosť sa s Poskytovateľom môže dohodnúť na skoršom príchode.

4. Dohodnutá cena, ktorú má platiť Hosť a dohodnuté služby vyplývajú z potvrdenia rezervácie. Pokiaľ nebolo potvrdené inak, platia ceny uverejnené na internetovej stránke. Hosť za služby zaplatí platné, resp. dohodnuté ceny.

5. Ceny môže Poskytovateľ ďalej zmeniť, keď si Hosť dodatočne želá zmeny v počte rezervovaných miest, službách Poskytovateľa, alebo v dĺžke pobytu a Poskytovateľ s tým súhlasí.

6. Izby musia byť v dohodnutý deň odchodu odovzdané Poskytovateľovi najneskôr do 12:00, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak.

7. Poskytovateľ tiež zabezpečuje Hosťovi osobnú dopravu dohodnutú pri rezervácii pobytu.

V. Storno podmienky garantovaných rezervácií:

1. Pri zrušení pobytu v lehote viac ako 14 dní pred nástupom na pobyt sa neúčtuje žiadny storno poplatok a prípadná uhradená záloha Vám bude vrátená v plnej výške. Zrušenie pobytu akceptujeme len v písomnej podobe (e-mailom) na info@findorava.eu alebo telefonicky na 0948/226482 a následnom potvrdení z našej strany.

2. Pri zrušení pobytu v lehote 14 a menej dní pred nástupom na pobyt účtujeme nasledovné storno poplatky:

14 - 7 dní pred nástupom: 25 % ceny pobytu

6 - 3 dni pred nástupom: 50 % ceny pobytu

2 - 0 dní a počas pobytu: 75 % ceny pobytu

Zrušenie pobytu je vždy potrebné urobiť čo najskôr písomne alebo oznámiť telefonicky s uvedením: vášho mena, kontaktných údajov a termínu pobytu. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia e-mailu alebo po telefonickom dohovore a následnom potvrdení z našej strany e-mailom.

VI. Ostatné ustanovenia

1. Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za veci, ktoré si Hosť do zariadenia prinesie alebo v ňom odloží. Poskytovateľ taktiež nenesie zodpovednosť za škody a straty, ktoré sa stanú v priestoroch ubytovacieho zariadenia.

2. Hosť sa bežkárskych a turistických prechodov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť  a každému účastníkovi sa odporúča pred pobytom uzavrieť vhodné komerčné poistenie.

3. Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za úrazy a poškodenia majetku Hosťa a tretích osôb, ktoré môžu vzniknúť počas osobnej prepravy na dohodnuté miesto.

4. Hosť zaplatením pobytu potvrdzuje, že sú mu tieto podmienky známe, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.

5. Právo na zmenu termínu miesta bežkovania v rámci pobytu vyhradené.

29.8.2014